Предсједник Организације

IMG_1894

Предсједник Организације Мишо Полетан

 • Телефон: 055/225-250
 • Факс: 055/225-250
 • E-mail: miso.poletan@gmail.com

 • Предсједник Организације има сљедећа права и обавезе:
 1. Представља Организацију у односима са трећим лицима.
 2. Сазива сједницу Предсједништва и истом руководи.
 3. Стара се о извршењу одлука и закључака Предсједништва и Скупштине Организације.
 4. Врши и друге послове утврђене овим Статутом, одлукама Скупштине и Предсједништва Организације.
 5. У његовом одсуству мијења га један од подпредсједника Организације.
 6. Предсједник Организације је по функцији предсједник Предсједништва.
 7. За свој рад одговара Скупштини Организације.