Одбор потомака-дјеце погинулих и несталих бораца

Предсједник Одбора Ненад Јовановић

 • Одбор потомака-дјеце погинулих и несталих бораца је орган Организације који има слиједеће обавезе:
 1. Доноси свој пословник о раду, план рада и друге акте.
 2. Одбор својим пословником урећује кворум и начин одлучивања.
 3. Мандат чланова Одбора је 4 (четири) године, уз могућност поновног избора.
 4. Одбор ради и одлучује самостално у доношењу циљева и задатака.
 5. Одбор сачињава 5 – 7 чланова, има предсједника и замјеника предсједника.
 6. Доноси Одлуке и закључке те их предлаже Предсједништву Организације на усвајање.
 7. Предсједник Одбора за рад Одбора одговара Предсједништву Организације.
 8. Предсједник Одбора је по функцији члан Предједништва Организације.
 9. Предсједник сазива Одбор и истим руководи.
 10. У хитним и неодложним случајевима Одбор може путем факса или телефона потврдити, усагласити и усвојити закључке и одлуке.
 11. Сједнице Одбора се одржавају једанпут мјесечно, а по потреби и чешће, а може се одржати ако сједници присуствује надполовична већина чланова. Одлуке се доносе надполовичном већином гласова присутних чланова.
 12. Бира комисију која утврђује приоритет социјално-материјалних и других питања потомака-дјеце погинулих бораца.
 13. Анализира и прати остваривање права утврђених законским и подзаконским актима која су од посебног интереса за младе.
 14. Учествује у обиљежавању значајних датума из протеклог Одрамбено-отаџбинског рата.
 15. Планира и спроводи и друге активности из своје надлежности, што дефинише планом рада и пословником.
 16. Одбор нема статус правног лица.