О Предсједништву

 • Предсједништво Организације разматра и усваја:
 1. Предсједништво је извршни Орган Скупштине.
 2. Утврђује приједлог програма рада Организације и доноси свој оперативни програм рада по роковима и носиоцима.
 3. Утврђује приједлог финансијског плана Организације.
 4. Утврђује приједлог извјештаја о раду Организације.
 5. Утврћује приједлог финансијског извјештаја Организације.
 6. Из својих редова бира подпредјседника Предсједништва.
 7. Утврђује систематизацију радних мјеста у Организацији.
 8. По претходно објављеном јавном конкурсу, а на приједлог конкурсне комисије именује и разрјешава секретара Организације.
 9. Доноси правилник о платама и накнадама изабраних функционера и запослених радника у Организацији.
 10. Усваја измјене и допуне Статута Организације, уз обавезу верификације на првој наредној радној сједници Скупштине Организације.
 11. Одређује овлашћена лица за потписивање финансијских налога.
 12. Доноси одлуку о отварању жиро рачуна.
 13. Проводи одлуке и закључке Скупштине Организације.
 14. Даје званично тумачење Статута и других одлука Организације.
 15. Пружа стручну, организациону и другу помоћ мјесним Одборима.
 16. Доноси пословник о раду Предсједништва и именује чланове комисије из своје надлежности.
 17. Између два засједања Скупштине може по потреби у свој састав кооптирати 1/3 (трећину) нових чланова.
 18. Сједнице Предсједништва се одржавају једанпут мјесечно, а по потреби и чешће, а може се одржати ако сједници присуствује надполовична већина чланова.
 19. Одлуке се доносе надполовичном већином гласова присутних чланова.
 20. У хитним и неодложним случајевима Предсједништво може путем факса или телефона потврдити, усагласити и усвојити закључке и одлуке.
 21. Обавља и друге послове из своје надлежности.