О Скупштини

 • Скупштина је највећи орган Организације.
 • Сједница Скупштине се може одржати ако истој присуствује надполовична већина делегата, а одлуке доноси ако за исте гласа надполовична већина присутних делегата.
 • Сједница Скупштине се одржава најмање једанпут годишње, а по потреби и чешће.
 • Скупштину сазива и са истом руководи предсједник Скупштине.
 • Вандредна Скупштина одржаће се на захтјев Предсједништва Организација, надзорног Одбора, на тражење 1/3 (трећине) делегата, као и по одлуци предсједника Организације или предјседника Скупштине.

 • Скупштина Организације доноси и усваја:
 1. Статут и статутарне одлуке предсједника Скупштине.
 2. Бира предсједника и замјеника предсједника Скупштине.
 3. Бира предсједништво Организације од 7 (седам) чланова.
 4. Бира предсједника и замјеника предсједника Организације.
 5. Бира надзорни Одбор од 3 (три) члана.
 6. Бира чланове Предсједништва Републичке Организације.
 7. Бира делегате у Скупштину Републичке Организације.
 8. Доноси програм рада Организације за текућу годину.
 9. Доноси финансијски план Организације за текућу годину.
 10. Усваја извјештај о раду Организације за претходну годину.
 11. Усваја финансијски извјештај Организације за претходну годину.
 12. Доноси пословник о раду Скупштине.
 13. Именује чланове комисија Скупштине Организације и Организације у цјелини.
 14. Доноси и друге одлуке из своје надлежности.