Предсједник Организације

IMG_1894

Предсједник Организације Мишо Полетан

  • Предсједник Организације има сљедећа права и обавезе:
  1. Представља Организацију у односима са трећим лицима.
  2. Сазива сједницу Предсједништва и истом руководи.
  3. Стара се о извршењу одлука и закључака Предсједништва и Скупштине Организације.
  4. Врши и друге послове утврђене овим Статутом, одлукама Скупштине и Предсједништва Организације.
  5. У његовом одсуству мијења га један од подпредсједника Организације.
  6. Предсједник Организације је по функцији предсједник Предсједништва.
  7. За свој рад одговара Скупштини Организације.